46-200 Kluczbork, ul. Marii Sklodowskiej - Curie 13, tel./fax. 77 418 25 46, 77 418 22 97, e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl
channel1.jpgchannel2.jpg

Egzamin Zawodowy

Egzamin zawodowy

 

  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą
oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu,
określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz
w ciągu roku szkolnego
- w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza
na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną
dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej
etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej CKE, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na rok przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego, (który składa się z dwóch części)
 • etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

 1. z etapu pisemnego:
  • z części pierwszej - co najmniej 50% punktówmożliwych do uzyskania,
  • z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2. z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten
jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych
w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia
dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia
do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

 Etap pisemny egzaminu zawodowego

 

 

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas
których zdający rozwiązuje:

 

 • w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe
  dla kwalifikacji w danym zawodzie,
 • w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane
  z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia
praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu
pisemnego egzaminu zawodowego.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut . Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty
odpowiedzi
, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

 

 


 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego

 

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Etap praktyczny egzaminu przeprowadza
się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:

 • szkoła,
 • placówka kształcenia praktycznego,
 • placówka kształcenia ustawicznego,
 • upoważniony pracodawca.

 

 

 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut.
Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator
dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu
może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od egzaminu dla absolwentów techników (oraz techników
uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe).