46-200 Kluczbork, ul. Marii Sklodowskiej - Curie 13, tel./fax. 77 418 25 46, 77 418 22 97, e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl
channel1.jpgchannel2.jpg

Biblioteka

Biblioteka

 

mgr Danuta Wolarczyk

 

Logo biblioteki

 

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.50 - 15.50

7.50 - 15.00

7.50 - 15.10

7.50 - 15.00

7.50 - 15.00

 

 

Księgozbiór

     Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 12518 woluminów, które ułożone są na półkach w układzie dziesiętnym UKD. Biblioteka posiada częściowo wolny dostęp do półek. Wydzielono regały do samodzielnych poszukiwań: dział literatury dla młodzieży oraz czasopisma. Przez długi okres istnienia księgozbioru /ok.60 lat/ odpisano 9464 książek zniszczonych i przestarzałych. Największe pozyskanie księgozbioru datuje się na lata 2005/2007. Powiększył się on o 1386 książek z czego: 1093 książek zakupionych w ramach pomocy naukowych oraz o 293 książki pozyskane od sponsorów. W bibliotece znajdują się biuletyny maturalne dla uczniów oraz czasopismo o ocenianiu /Piątka z Plusem/.
     Wśród zbiorów bibliotecznych znajduje się 223 sztuki kaset wideo oraz kasety magnetofonowe i płyty CD, stanowiące zbiory specjalne księgozbioru. Treść nośników informacji jest różna, ich tematyka to: lektury szkolne z opracowaniem, testy sprawdzające, encyklopedie i atlasy historyczne, materiały zawodoznawcze, ekonomiczne oraz o tematyce przydatnej na lekcjach wychowawczych.
     Biblioteka prenumeruje również czasopisma takie jak:

Dzienniki
- Nowa Trybuna Opolska-
- Gazeta Wyborcza-
- Rzeczpospolita-

Tygodnik
- Głos nauczycielski-

Dwutygodnik
- Komputer świat-

Miesięczniki
- Marketing i Rynek-
- Sekretariat-
- Biblioteka w Szkole-
- Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw-
- Matematyka-
- Nowa Szkoła-
- Polonistyka-
- Służba Pracownicza -
- Wiedza i Życie -

Dwumiesięczniki
- Biologia w Szkole-
- Chemia w Szkole-
- Fizyka w szkole-
- Perspektywy-

Rocznik
- Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej-

 

Zarys historii biblioteki szkolnej

     Historia biblioteki szkolnej splata się z dziejami szkoły. Pierwsza wzmianka o bibliotece pochodzi z października 1946r. i dotyczy środków na zakup książek, które przekazano z pierwszej publicznej zabawy zorganizowanej w auli szkoły.

     W 1948 r. w bibliotece znajdowało się 150 książek i liczba ta ciągle rosła. W 1949 r. biblioteka nawiązała współprace z Biblioteką Powiatową w Kluczborku i przeniosła się z ulicy Daszyńskiego do budynku szkoły przy ulicy Opolskiej obejmując pomieszczenie w pokoju pomocy naukowej. Przeprowadzono inwentaryzację i założono dokumentację kładąc jednocześnie nacisk na rozwój czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dojeżdżających. Ciągłe akcje upowszechniania czytelnictwa prowadzone były przez apele, wieczornice świetlicowe, dyskusje. Cały czas wzbogacano księgozbiór zwłaszcza w lektury obowiązkowe. Struktura księgozbioru zmieniała się w zależności od profilów i specjalności szkoły. W 1956 r. wzrosła ilość książek pozyskanych z darów i limitu budżetowego. Rozwija się współzawodnictwo międzyklasowe.

     Od 1957 r. biblioteka przechodzi okres reorganizacji i zmienia miejsce by ostatecznie zająć dwa pomieszczenia na parterze szkoły.

     Kolejnymi opiekunami biblioteki na przestrzeni lat 1946 - 1975 byli: p. Mazurkiewiczowie, Janina Krzykała, Zofia Wieczorek, Wanda Kukurowska. Lata siedemdziesiąte przynoszą dynamiczny rozwój szkoły, wzrasta zapotrzebowanie na lektury i literaturę specjalistyczną.

     Od 1975 r. obowiązki bibliotekarza przejmuje Alicja Kulczycka. Dokonuje się licznych zakupów książek, wzrasta liczba wypożyczeń, powstaje aktyw biblioteczny. W związku z wzrastającą liczbą uczniów i pracą na dwie zmiany, zachodzi potrzeba zatrudnienia drugiego pracownika. W 1983 r. rozpoczyna pracę w bibliotece Anna Chodor. Kolejne panie dbające o dobro biblioteki to Janina Błaszków i Grażyna Nowik. Prowadzone są prace nad przeselekcjonowaniem księgozbioru, melioracją katalogu, inwentaryzacją zbiorów. Zgodnie z zaleceniami MEN prowadzone są systematycznie zajęcia z przysposobienia czytelniczego i rożne formy pracy z indywidualnym czytelnikiem.

Biblioteka bierze czynny udział w procesie wychowawczo - dydaktyczny szkoły poprzez:

- pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych, imprez szkolnych, konkursów, olimpiad,

- pełni służbę informacyjno-bibliograficzną,

- rozwija samorządność uczniowską, - współpracuje z gronem pedagogicznym,

- nawiązuje współpracę z Biblioteką Publiczną i Domem Książki,

- organizuje kiermasze książek,

- współuczestniczy w organizacji spotkań autorskich,

- rodzi się pomysł utworzenia Multimedialnego Centrum Informacji.

     W 2005 r. po odejściu p. Alicji Kulczyckiej na emeryturę, biblioteka przyjmuje w swoje progi nową bibliotekarkę p. Danutę Wolarczyk. Następna zmiana to rok 2006, pracę w bibliotece rozpoczyna p. Justyna Gajewska.

 

REGULAMIN

Biblioteka służy swym użytkownikom jako źródło wiedzy i informacji - prosimy zachować ciszę, nie spożywać posiłków  i nie używać telefonów komórkowych. 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji.
2 .Biblioteka otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych.
3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia biblioteki.
4. Książki wypożycza uczeń osobiście.
5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Po tym terminie bibliotekarz powiadamia wychowawcę ucznia.
6. Wypożyczonych książek nie wolno nikomu odstępować.
7. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej.
8. Kasety audiowizualne wypożyczane są jedynie nauczycielowi.
9. Wypożyczone materiały należy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem. Czytelnik przed wypożyczaniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela_bibliotekarza.
11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.
12. W przypadku odejścia ze szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.   

 

REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik naszej szkoły.

2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.

3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

4. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.

5.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów czytelni i biblioteki.

6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

7. Przed opuszczeniem czytelni książki należy zwrócić bibliotekarzowi.

8. Czasopisma odnosi się na wyznaczone miejsce.

9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, zauważone uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.

10. W czytelni, czytelnicy mogą korzystać z komputerów z możliwością dostępu do Internetu.

 

Wydarzenia

 

01-31 październik 2012r. - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Z okazji miesiąca bibliotek szkolnych, któremu w tym roku patronowało hasło "Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości", biblioteka szkolna przygotowała wystawę tematyczną „Znani ludzie – nieznani bibliotekarze”.

 

 


Redakcja tekstów: Justyna Gajewska i Danuta Wolarczyk
04.11.2011r. - Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu bibliotecznego
                        "Życie i twórczość Czesława Miłosza"


Z okazji miesiąca bibliotek szkolnych, który w tym roku przebiegał pod hasłem "Biblioteki szkolne przygotowują uczniów do Życia", w bibliotece szkolnej odbył się konkurs pt. "Życie i twórczość Czesława Miłosza".


Uwaga konkurs !

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz Roku Czesława Miłosza obchodzonego z okazji setnej rocznicy urodzin noblisty, biblioteka szkolna organizuje konkurs pt. "Życie i twórczość Czesława Miłosza".

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.

 

25.10.2010r. - spotkanie autorskie z lokalną poetką Agnieszką Chrobot.

W dniu 25.10.2010r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie autorskie z lokalną poetką Agnieszką Chrobot. Spotkanie było zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem ""Różnorodność, energia, wyzwania - oto biblioteka szkolna".

 

6 - 30 wrzesień 2010r. - Europejskie Dni Dziedzictwa w powiecie kluczborskim.

W dniach 22 i 29 września 2010r. uczniowie klas I TH/ TO oraz I TE brali udział w wystawie: "Rzemiosło i przemysł na Ziemi Kluczborskiej dawniej i dziś" zorganizowanej przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku połączoną z tegorocznymi obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w powiecie kluczborskim.

 

15 listopada 2008r. - 5 rocznica nadania imienia szkole

Z okazji piątej rocznicy nadania imienia szkole - 15 listopada 2008 r. w dniu obchodów Patronki Szkoły Marii Skłodowskiej - Curie zorganizowano okolicznościową wystawę.


27-31 październik 2008r. - Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

Hasło MŚBS 2008: "Umiejętność czytania i uczenie się w twojej bibliotece szkolnej". Nasza biblioteka po raz kolejny brała udział w obchodach Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. W związku ze Świętem przygotowano dla zainteresowanych konkurs "Zgadnij kto to" połączony z wystawą karykatur polskich pisarzy.


15 kwietnia 2008 r. - Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Dzierżoniowie"

Przy współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczborku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Dzierżoniowie zorganizowanym w dniu 15 kwietnia 2008 r. przez Towarzystwo Miast Partnerskich z okazji 750. lecia Dzierżoniowa. Nagrodę otrzymała Adriana Lekka z klasy II LPS, a wyróżnienie Renata Wengel z klasy I TE.

Dyplom    Dyplom

 

31 marca 2008 r. - Powiatowy Konkurs "Ziemia Kluczborska - wczoraj i dziś"

Przy współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczborku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie "Ziemia Kluczborska - wczoraj i dziś", który odbył się 31 marca 2008 r. Laureatką I nagrody została uczennica naszej szkoły Adriana Lekka z klasy II LPS, oraz uczennica Renata Wengel z klasy I TE, która otrzymała wyróżnienie.

Dyplom

 

13 grudnia 2007r. - Dzień Księgarza

W dniu 13 grudnia 2007 r. wspólnie z panią Dorotą Lewicką, ruszyła w naszej szkole akcja pt. "Podaruj książkę innym". Podczas akcji zebrano 238 sztuk książek i 2 płyty CD. Na potrzeby biblioteki przekazano 50 sztuk książek i 2 płyty CD. Pozostałe książki przekazano gabinetom przedmiotowym oraz innym bibliotekom.

 

9.11. 2007 r. Dzień Patronki Szkoły

Z okazji Dnia Patronki Szkoły przygotowano wystawkę okolicznościową poświęconą życiu i pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie.

22 października 2007r.- Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Hasło MDBS 2007: Uczenie się. Wspomagane przez Twoją bibliotekę szkolną (Learning. Powered by your school library).
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych został ustanowiony w 1999 roku przez przewodniczącego stowarzyszenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych /IASL/, Blanche Woolls. Obchodzony jest zawsze w czwarty poniedziałek października. Jego celem jest przypomnienie znaczenia bibliotek dla edukacji. Badania pokazują, że uczniowie mający dostęp do dobrze zorganizowanej i wyposażonej biblioteki z przemyślanym programem edukacji bibliotecznej, uzyskują znacznie lepsze wyniki w uczeniu się wszystkich innych przedmiotów. Pełnią one ważną rolę dla procesu nauczania i wychowania Dziś te pracownie często zwane są Mediatekami lub Szkolnymi Centrami Informacji. Mało kto kojarzy tę ważną szkolną pracownię jedynie z wypożyczalnią książek. Obok tradycyjnej czytelni funkcjonują stanowiska komputerowe z ciekawymi programami dydaktycznymi. Bibliotekarze to często nauczyciele o kilku specjalnościach. Autorem zamieszczonego wyżej logo Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych jest Peter Rugendyke z North Pinjarra w Zachodniej Australii. Co roku dzień ten jest organizowany pod innym hasłem:
• „Czytać, wiedzieć, robić”. 2006
• „Odkryj przygodę!”. 2005
• „Współpraca bibliotek, czytanie i uczenie się” 2004
• „Przełamywanie barier”. 2003
• „Dzień z życia...”1999

Nasza biblioteka po raz pierwszy brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. W związku ze świętem przygotowano dla zainteresowanych konkurs na „Logo” biblioteki szkolnej. Na konkurs wpłynęły cztery prace. W szkolnej bibliotece przygotowano wystawę tematyczną, połączoną z prezentacją prac. W świąteczny poniedziałek 22 października 2007 r. uczniowie odwiedzając bibliotekę mieli okazję przypomnieć sobie o znaczeniu biblioteki w edukacji oraz uczestniczyć w głosowaniu, wybierając najlepszą pracę. W wyniku głosowania młodzieży zwyciężyły prace:
• I miejsce: praca Nr 3 – autorki – Chemij Ewelina kl. IV TG, Hadam Halina kl. IV TG
• II miejsce: praca Nr 4 – autor – Kuźniarz Grzegorz kl. II a TE
• III miejsce: praca Nr 1 – autorki – Kulesa Sylwia i Stefańska Karolina kl. III a TE
• IV miejsce: praca Nr 2 – autorka – Płonkiewicz Katarzyna kl. II a TE
Miejsce pierwsze zostało wyróżnione, natomiast komisja konkursowa dokonała wyboru, wskazując jako najlepszą pracę, pracę Nr 4 – autor – Kuźniarz Grzegorz kl.II a TE.
Wszystkim, którzy przynieśli na konkurs swoje prace oraz wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu - serdecznie dziękujemy.