bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. 

 Opublikował: Sławomir Litner
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Sławomir Litner
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 717